Česko-slovenská asociácia porovnávacej literárnej vedy
Ústav svetovej literatúry SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenská republika

csaplv@centrum.sk