Stanovy
Česko-slovenskej asociácie porovnávacej literárnej vedy

Článok I.
Základné ustanovenie

1. Asociácia je občianskym združením podľa zákona č. 83/1990 zo dňa 27.3.1990 Zb. o združovaní občanov a v znení neskorších predpisov (300/1990 Zb., 513/1991 Zb., 62/1993 Zb.)

2. Asociácia je záujmová odborná organizácia literárnych komparatistov v Českej a Slovenskej republike.

3. Názov asociácie: Česko-slovenská asociácia porovnávacej literárnej vedy (v skratke ČSAPLV), česky: Česko-slovenská asociace srovnávací literární vědy; angl.: Czech and Slovak Association of Comparative Literature (CSACL).

4. Sídlom asociácie je: Ústav svetovej literatúry SAV, Konventná 13, 811 03 Bratislava, Slovenská republika. Českou pobočkou sídla je: Filozofická fakulta Masarykovej Univerzity, Arne Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika.

5. Asociácia je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch svojím menom a nesie zodpovednosť, ktorá z týchto vzťahov vyplýva.

6. Zakladajúcimi členmi asociácie sú: prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc.; prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.; prof. PhDr. Anton Pokrivčák, CSc.; prof. PhDr. Ladislav Franek, CSc. PhDr. Libuša Vajdová, CSc.; Dr. Dobrota Pucherová, D. Phil. a Mgr. Róbert Gáfrik, PhD.

Článok II.
Poslanie a ciele činnosti

1. Podporovať činnosť vedeckých pracovísk, ktoré sa zaoberajú výskumom v oblasti porovnávacej literárnej vedy.

2. Vytvoriť prostredie pre vzájomné kontakty, výmenu skúseností a informovanosť s vedeckými pracoviskami a organizáciami podobného zamerania v zahraničí.

3. Koordinovať aktivity členov a podporovať ich vzájomnú spoluprácu pri práci na spoločných projektoch a odbornom raste.

4. Organizovať konferencie a pracovné semináre so zameraním na rôzne oblasti výskumu v porovnávacej literárnej vede.

5. Iniciovať a podporovať edičnú a vydavateľskú činnosť v oblasti literárnej komparatistiky.

6. Prezentovať činnosť členov na verejnosti doma i v zahraničí.

Článok III.
Podmienky členstva v asociácii

Členmi asociácie môžu byť fyzické osoby, ktoré
a/ sú vedecky aktívne v oblasti porovnávacej literárnej vedy;
b/ súhlasia so stanovami asociácie;
c/ platia načas členské poplatky.

Článok IV.
Vznik a zánik členstva v asociácii
1. Členstvo v asociácii vzniká doručením písomnej prihlášky na sekretariát asociácie a zaplatením členského príspevku na účet asociácie.

2. Členstvo v asociácii zaniká
a/ písomným oznámením fyzickej osoby na sekretariát asociácie o ukončení členstva
b/ vylúčením z asociácie, ak
– člen neuhradí členský príspevok ani po výzve (30 dní po termíne splatnosti);
– člen koná v mene asociácie v rozpore s cieľmi asociácie;
– člen poškodzuje dobré meno asociácie.
O vylúčení rozhoduje výbor asociácie nadpolovičnou väčšinou hlasov.
c/ zánikom asociácie ako právnickej osoby.

Článok V.
Práva a povinnosti členov asociácie
1. Členovia asociácie majú právo
a/ zúčastňovať sa na zasadnutí valného zhromaždenia asociácie a hlasovať o všetkých prerokovaných otázkach;
b/ zúčastňovať sa všetkých aktivít asociácie;
c/ predkladať valnému zhromaždeniu a orgánom asociácie návrhy a stanoviská k riešeným problémom;
d/ voliť a byť volený do orgánov asociácie;
e/ mať prístup ku všetkým informáciám, ktorými disponuje asociácia;
f/ požadovať pomoc od asociácie v súlade s predmetom jej činnosti a stanovami.

2. Členovia asociácie majú povinnosť
a/ rešpektovať a dodržiavať stanovy asociácie a uznesenia jej orgánov;
b/ aktívne sa zapájať do riešenia problémov, ktoré sa na pôde asociácie riešia;
c/ poskytovať pomoc pri zabezpečovaní potrieb asociácie;
d/ platiť členské príspevky v stanovenej výške a určených lehotách.

Článok VI.
Orgány asociácie
Orgánmi asociácie sú: valné zhromaždenie, predsedníctvo a revízna komisia.

1. Valné zhromaždenie
a/ je najvyšším orgánom asociácie. Tvoria ju všetci členovia asociácie
b/ Valné zhromaždenie:
– koná sa spravidla raz tri roky;
– volí a odvoláva predsedníctvo;
– prejednáva, schvaľuje a upravuje stanovy;
– schvaľuje návrh rozpočtu a plán činnosti asociácie, správy predsedníctva a revíznej komisie a vyhodnocuje ich plnenie;
– zriaďuje odborné sekcie a pracovné skupiny, popr. ich ruší;
– rozhoduje o zániku asociácie.
c/ Valné zhromaždenie zvoláva na základe rozhodnutia predsedníctva predseda. Uznesenia a hlasovania valného zhromaždenia sú platné na základe rozhodnutia nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
d/ Na valnom zhromaždení sa hlasuje verejne, okrem personálnych otázok, o ktorých sa hlasuje tajne.

2. Predsedníctvo
a/ v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia riadi činnosť asociácie;
b/ je päťčlenné. Tvorí ho predseda, podpredseda, tajomník a dvaja členovia. Je volené valným zhromaždením na obdobie troch rokov; každý člen predsedníctva je voliteľný i na ďalšie funkčné obdobie. Štatutárnym zástupcom asociácie je predseda asociácie;
c/ predsedníctvo riadi a koordinuje činnosť asociácie v duchu Stanov v súlade s vlastným programom a uznesením schváleným valným zhromaždením;
d/ rozhoduje o prijatí nových členov a o zrušení členstva;
e/ prejednáva a schvaľuje výšku členského príspevku;
f/ plní program schválený a prijatý valným zhromaždením, o svojej činnosti vedie dokumentáciu a podáva správu valnému zhromaždeniu.

3. Revízna komisia
a/ je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá predsedníctvu. Členstvo v revíznej komisii je nezastupiteľné s členstvom v orgánoch združenia;
b/ je trojčlenná a menovaná predsedníctvom asociácie;
c/ kontroluje všetku činnosť asociácie vrátane hospodárenia a predkladá správu o výsledkoch svojej činnosti raz za tri roky predsedníctvu asociácie za účelom prejednania a schválenia.

Článok VII.
Majetok asociácie a hospodárenie
1. Asociácia hospodári s finančnými prostriedkami tvorenými členskými príspevkami, sponzorskými príspevkami, darmi a prostriedkami získanými z vlastnej činnosti. Prostriedky získané vlastnou činnosťou budú použité na rozvoj asociácie.

2. Pri hospodárení je asociácia povinná dodržiavať všeobecne platné právne predpisy o hospodárení, stanovy asociácie a zásady, ktoré prijme valné zhromaždenie.

3. Výdavky asociácie pozostávajú z režijných nákladov spojených s existenciou asociácie a z nákladov na usporiadanie odborných podujatí.

4. Asociácia si založí bežný účet v banke. Vedením účtu a účtovníctva je poverený tajomník (hospodár).

Článok VIII.
Zánik asociácie
Asociácia zaniká uznesením valného zhromaždenia na návrh predsedníctva. Valné zhromaždenie rozhoduje zároveň o spôsobe likvidácie majetku asociácie. Likvidáciu uskutočňuje predsedníctvo alebo pre tento účel zvolená trojčlenná likvidačná komisia.

Článok IX.
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Do zvolania prvého zasadnutia valného zhromaždenia právomoc predsedníctva primeraným spôsobom vykonáva prípravný výbor. Predseda prípravného výboru na základe rozhodnutia prípravného výboru zvolá prvé zasadnutie členskej schôdze najneskôr do jedného roka od registrácie asociácie.

2. Asociácia v súlade s ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.