Česko-slovenská asociácia porovnávacej literárnej vedy

Vás pozýva

na 1. stretnutie českých a slovenských komparatistov

ktoré sa uskutoční

26.-27.2.2015

v Ústave svetovej literatúry SAV
Konventná 13
811 03 Bratislava

na tému

Súčasná česká a slovenská literárna komparatistika

Štvrtok 26.2.2015

8:30 – 9:00 Registrácia

9:00 – 9:10 Otvorenie (Róbert Gáfrik, Miloš Zelenka)

9:10 – 10:15 Comparative Literature and World Literature: Towards a Symbiotic Coexistence
Jüri Talvet, Univerzita v Tartu

10:15 – 10:30 Prestávka

10:30 – 12:00 Smerovanie súčasnej komparatistiky I (vedie Mária Bátorová)

Štatút komparatistiky v slovenskej literárnej vede
Ladislav Franek, ÚSvL SAV – FF UK v Nitre

Česká a slovenská komparatistika 20. století – přehled a vývojové tendence
Miloš Zelenka, PF JČU v Českých Budějovicích a FSŠ UKF v Nitre

Od ideológií k humanite – literárna komparatistika v 21. storočí
Anton Pokrivčák, FF UKF v Nitre

12:00 – 13:30 Obed

13:30 – 15:00 Smerovanie súčasnej komparatistiky II (vedie Miloš Zelenka)

Kdo je a kdo není komparatista (komparatistou), co je komparatistika a čím už nezvládá být
Ivo Pospíšil, FF MU v Brně

Homage na H. H. Remaka (Keď je komparatistika zmysluplnou vedou)
Mária Bátorová, ÚSvL SAV

Kultúrno-geografická koncepcia komparatistiky D. Ďurišina
Libuša Vajdová, ÚSvL SAV

15:00 – 15:15 Prestávka

15:15 – 16:15 Súčasný pohľad na významné komparatistické prístupy (vedie Libuša Vajdová)

Postkoloniálna literatúra a literárna komparatistika
Dobrota Pucherová, ÚSvL SAV

Peter V. Zima v kontextu české a slovenské komparatistiky
Petr Kučera, FF ZČU v Plzni

Piatok 27.2.2015

9:00 – 10:00 Literárna komparatistika vo vyučovaní (vedie Ladislav Franek)

Vědecká příprava slavistů – literárních komparatistů na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
Marie Sobotková, Jiří Fiala, FF UP v Olomouci

Využitie komparatívneho prístupu vo vyučovaní literárnej vedy
Ivan Šuša, FF UMB v Banskej Bystrici

10:00 – 10:10 Prestávka

10:10 – 12:00 Sondy do aktuálnych komparatistických výskumov (vedie Anton Pokrivčák)

Romantizmus v strednej Európe a možnosti literárnej komparatistiky
Peter Káša, FF PU v Prešove

Glossolalia Andreja Belého vo svetle komparatívneho skúmania
Eva Maliti, ÚSvL SAV

„ …z Indie, té staré Slavů matky… “ Hľadanie pôvodu Slovanov v diele Jána Kollára
Róbert Gáfrik, ÚSvL SAV

O troch prekladoch „Mája“ K. H. Máchu do bulharčiny
Dimana Ivanová, Gymnázium Malacky

12:00 – 13:30 Obed

14:30 – 16:00 Valné zhromaždenie ČSAPLV